Global Water Resources, Inc

NASDAQGWRS
At close
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GWRS พื้นฐาน

Global Water Resources, Inc ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลGWRS เป็นรายเดือน เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.02 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.32%