รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TSLA ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
อุตสาหกรรม: ยานพาหนะใช้มอเตอร์
บริษัทเทสลา (ก่อนหน้านี้ชื่อ บริษัทเทสลา มอเตอร์) ออกแบบ พัฒนา ผลิต และขายยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และระบบเก็บพลังงาน เช่นเดียวกับการติดตั้ง ดำเนินการและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เก็บพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทดำเนินการ 2 ส่วน ทางยานยนต์ และการจัดเก็บและการผลิตพลังงาน ส่วนของยานยนต์ประกอบไปด้วย การออกแบบ พัฒนา ผลิต และขายยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนการจัดเก็บและการผลิตพลังงานประกอบไปด้วย การออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และขายหรือให้ผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงานและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังลูกค้าที่เป็นที่พักอาศัยและใช้เพื่อการค้า หรือขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังลูกค้า บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ 2 รุ่น คือ ซีดาน Model S และ ยานยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ (SUV) Model X นอกจากนี้ ยังมีรุ่น Model 3 ซึ่งเป็นรถซีดานออกแบบสำหรับตลาดทั่วไป บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เก็บพลังงานสำหรับใช้ภายในบ้าน แหล่งการค้า และสำหรับสาธารณูปโภค