OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OLFI พื้นฐาน

OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ OLFI สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 2.05 B EGP และเพิ่มขึ้น 39.41% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q3 23 คือ 95.58 M EGP

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี