OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OLFI พื้นฐาน

OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลOLFI ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.95 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.32%