YAPI VE KREDI BANK.YAPI VE KREDI BANK.YAPI VE KREDI BANK.

YAPI VE KREDI BANK.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

YKBNK พื้นฐาน

YAPI VE KREDI BANK. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลYKBNK ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.21 TRY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.96%