ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — รัสเซีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
แร่พลังงาน24.679 T RUB+1.57%7.219 M417
การเงิน10.571 T RUB+0.46%3.323 B923
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.667 T RUB+1.16%5.579 M422
สาธารณูปโภค2.361 T RUB+1.25%352.281 M349
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.135 T RUB+1.04%2.721 M49
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.497 T RUB+1.60%281.756 K26
การสื่อสาร1.382 T RUB+0.63%6.853 M38
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.363 T RUB−0.23%45.475 M26
ระบบขนส่ง1.251 T RUB+2.61%16.644 M59
การค้าปลีก1.066 T RUB+1.71%228.639 K57
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร628.193 B RUB+0.27%396.189 K37
การผลิตของผู้ผลิต518.424 B RUB+0.83%834.129 K510
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร136.901 B RUB+1.56%36.841 K23
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ75.975 B RUB+4.23%49.213 K12
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม54.341 B RUB+0.75%23.66 K11
บริการการกระจายสินค้า31.531 B RUB−1.24%329.831 K11
อื่นๆ11.391 B RUB+1.05%5.17 K117
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.985 B RUB+0.94%1.414 M33
บริการผู้บริโภค2.514 B RUB0.00%12.42 K11
บริการเชิงพาณิชย์680.427 M RUB+0.20%99.167 K11