ตลาดหุ้นรัสเซีย

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — รัสเซีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์659.955M RUB−0.68%355.993K11
การสื่อสาร1.331T RUB−0.54%7.518M38
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร519.401B RUB0.14%460.392K37
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร110.875B RUB−1.36%97.292K23
บริการผู้บริโภค1.223B RUB0.53%4.89K11
บริการการกระจายสินค้า63.181B RUB1.04%1.648M22
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์541.874B RUB−0.33%15.197M36
แร่พลังงาน21.919T RUB−1.21%9.26M417
การเงิน7.641T RUB−2.39%11.534B924
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ53.314B RUB1.59%11.59%663.287K22
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.636B RUB4.26%0.85%13.482M33
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60.973B RUB0.28%24.52K11
อื่นๆ6.758B RUB−0.48%8.77K130
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.563T RUB−1.45%4.857M423
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.328T RUB−1.16%1.915M410
การผลิตของผู้ผลิต402.036B RUB0.21%868.252K511
การค้าปลีก1.28T RUB−1.42%1.135M58
บริการทางด้านเทคโนโลยี914.882B RUB−1.74%1.172M26
ระบบขนส่ง890.823B RUB−2.60%25.589M510
สาธารณูปโภค2.099T RUB−0.41%478.866M350