Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เปรู

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
471.889B-7.10%20เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.556B-1.34%16.443Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
254.996B-4.58%54ระบบขนส่ง1
140.174B-7.14%5.528Kระบบขนส่ง2
1071.919B1.00%88สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
54.587B-0.62%625สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
935.565B-3.54%28สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
538.687B27.76%1.169Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1084.783B-2.79%420บริการผู้บริโภค1
10.672B-0.33%445.227Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
889.319B0.09%221บริการทางด้านเทคโนโลยี1
19.729B-0.50%10.833Kสาธารณูปโภค5
40.144M0.00%9.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.177B0.00%1.590Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
3452.207B-2.07%280การเงิน3
523.859B-1.79%214การเงิน1
14.503B-2.78%250การค้าปลีก1
182.240B-3.72%15.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
571.940M0.00%20.349Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
80.502B-20.62%10.000Kบริการผู้บริโภค1
1438.411B0.27%218สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
433.058B-9.62%200การผลิตของผู้ผลิต1
418.615B-2.17%42บริการทางด้านเทคโนโลยี1
1045.167B-2.78%273แร่พลังงาน1
7163.762B-1.00%3การค้าปลีก1
20388.969B-1.80%28บริการทางด้านเทคโนโลยี5
526.159B-1.80%21การเงิน3
11.773B-4.17%5.755Kการเงิน1
%อื่นๆ6
1.454B0.00%1.095Kการเงิน1
3438.331B4.62%9.772Kการเงิน2
2.074B0.00%9.200Kการสื่อสาร1
3.633B-3.08%1.019Mการผลิตของผู้ผลิต1
45.022M0.00%3.856Kการผลิตของผู้ผลิต1
4379.421B-2.41%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
%การเงิน
464.170B-6.47%60.398Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
12631.308B-1.35%91บริการทางด้านเทคโนโลยี4
2533.366B1.13%160เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
338.053B-0.11%2.465Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
31.499M2.33%54.050Kบริการผู้บริโภค1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
115.065B-1.45%201.749Kการเงิน6
523.282B-3.71%132บริการผู้บริโภค1
4350.177B-2.39%158เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
99.042B0.00%103การสื่อสาร1
16.027B5.07%80.828Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
11162.901B-1.83%1.131Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
107.767M2.17%4.114Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
120.077B-0.42%150สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.776B-3.70%393.892Kการผลิตของผู้ผลิต1
โหลดเพิ่ม