ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไอซ์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร179.612BISK2.25%0.00%1.736Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
สายการบิน91.18BISK0.00%174.201Mระบบขนส่ง2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์29.751BISK0.00%10.639Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี419.092BISK−2.56%40.469Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์14.14BISK0.00%2.02%10Kบริการการกระจายสินค้า1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์16.185BISK−0.47%3.991Mการค้าปลีก1
ค้าปลีกอาหาร75.323BISK3.01%0.00%7Kการค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม247.722BISK1.51%−0.75%846.322Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม63.154BISK1.40%1.57%210.89Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม416.202BISK1.46%−2.90%150.5Kการผลิตของผู้ผลิต1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์94.635BISK−1.04%1.33Mการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่457.195BISK4.92%−1.62%691.191Kการเงิน2
โทรคมนาคมรายใหญ่61.358BISK0.48%1.78%28.023Mการสื่อสาร2
การขนส่งทางทะเล96.025BISK2.55%0.90%169.3Kระบบขนส่ง1
ชุดประกันภัยรวม72.779BISK9.87%−1.20%3.239Mการเงิน2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน27.961BISK1.63%1.27%3.682Mแร่พลังงาน1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.381BISK2.04%37.5Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์101.987BISK3.17%−1.32%10.462Mการเงิน3
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์64.485BISK2.06%−0.59%2.92Mการเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค234BISK5.06%0.51%254.057Kการเงิน1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ54.798BISK2.82%−0.56%766.321Kการค้าปลีก1