ตลาดหุ้นบราซิล

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — บราซิล

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์6.122T BRL0.41%−0.44%282.323K529
การสื่อสาร2.665T BRL2.66%−0.99%148.982K318
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.923T BRL0.70%1.26%752.184K729
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.94T BRL1.57%−0.88%851.89K850
บริการผู้บริโภค6.293T BRL0.68%−0.10%32.011K741
บริการการกระจายสินค้า1.312T BRL0.47%−0.26%318.95K416
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36.68T BRL0.62%−0.53%149.048K954
แร่พลังงาน7.898T BRL3.69%−0.75%934.271K326
การเงิน25.811T BRL0.91%0.58%416.342K13190
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.18T BRL0.70%−1.54%1.178M421
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22.852T BRL1.01%−0.84%21.62K559
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.469T BRL0.72%−0.30%23.406K516
อื่นๆ2.916B BRL4.70%0.95%3.959M2119
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.447T BRL2.38%0.18%3.99M530
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.813T BRL0.57%0.55%160.618K843
การผลิตของผู้ผลิต5.585T BRL0.37%0.13%210.642K844
การค้าปลีก17.206T BRL0.63%0.42%504.195K1059
บริการทางด้านเทคโนโลยี48.659T BRL0.33%−0.19%114.847K4107
ระบบขนส่ง3.555T BRL1.25%−0.88%309.676K628
สาธารณูปโภค3.346T BRL1.61%−1.02%956.848K454