ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — บราซิล

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี71.93 T BRL0.36%−1.11%86.797 K4106
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60.892 T BRL0.39%+1.48%1.985 M857
การเงิน35.176 T BRL0.76%+0.01%263.715 K13174
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30.621 T BRL0.83%−0.21%5.029 K564
การค้าปลีก25.202 T BRL0.45%−0.82%135.703 K1060
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.649 T BRL1.58%−0.47%602.014 K844
แร่พลังงาน8.257 T BRL1.48%−0.99%662.321 K321
การผลิตของผู้ผลิต8.18 T BRL0.18%−0.46%101.972 K848
บริการผู้บริโภค7.818 T BRL0.71%−0.25%16.521 K839
บริการเชิงพาณิชย์7.391 T BRL0.40%−0.31%83.743 K530
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.333 T BRL0.68%+0.34%911.065 K727
ระบบขนส่ง5.094 T BRL0.96%−0.55%117.274 K633
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.741 T BRL0.71%+0.49%427.055 K319
สาธารณูปโภค4.26 T BRL1.13%+0.95%329.18 K456
การสื่อสาร3.297 T BRL2.55%−0.13%70.887 K317
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.7 T BRL1.80%−1.14%1.407 M530
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.412 T BRL0.20%+0.68%149.454 K736
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.352 T BRL0.50%+0.20%983518
บริการการกระจายสินค้า1.859 T BRL0.52%+2.04%53.593 K420
อื่นๆ14.485 B BRL0.72%−1.18%409.681 K2145