555

KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

5306 พื้นฐาน

KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC สรุปรายได้

รายได้ KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.73 B TWD ซึ่งส่วนใหญ่ 4.73 B TWD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Bicycle Chain, ปีก่อนนำ 7.12 B TWD. เอเชีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC 3.70 B TWD, และปีก่อนนั้น 5.41 B TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ