555

KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

5306 พื้นฐาน

KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ 5306 สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 1.21 TWD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 1.44 TWD ซึ่งคิดเป็น -15.97% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 1.10 B TWD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 1.11 B TWD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 1.68 TWD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 1.23 B TWD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ 5306 สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ