DUNDEE PRECIOUS METALS INCDUNDEE PRECIOUS METALS INCDUNDEE PRECIOUS METALS INC

DUNDEE PRECIOUS METALS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DPM พื้นฐาน

DUNDEE PRECIOUS METALS INC earnings per share and revenue

DPM earnings per share for the last quarter are 0.41 CAD whereas the estimation was 0.40 CAD which accounts for 2.13% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 184.63 M CAD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 251.03 M CAD ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 0.30 CAD, and revenue is expected to reach 211.29 M CAD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of DPM earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ