999

CROPS CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

9428 พื้นฐาน

CROPS CORPORATION สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 9428 คือ 0.18 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 2.65 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 1.20 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด
สกุลเงิน: JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้