999

CROPS CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

9428 พื้นฐาน

CROPS CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 20.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.87%