777

IKUYO CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7273 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ IKUYO CO LTD

สินทรัพย์รวมของ 7273 สำหรับ Q3 23 คือ 16.79 B JPY ซึ่งมากกว่า 7.00% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 10.19% ใน Q3 23 เป็น 11 B JPY

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี