PRESS KOGYO CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7246 พื้นฐาน

PRESS KOGYO CO สรุปรายได้

รายได้ PRESS KOGYO CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 184.84 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 149.84 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive, ปีก่อนนำ 124.95 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี PRESS KOGYO CO 77.64 B JPY, และปีก่อนนั้น 70.00 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ