PRESS KOGYO CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7246 พื้นฐาน

PRESS KOGYO CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 13.00 JPY ซื้อก่อน 28 มีนาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.59%