FURUKAWA BATTERY CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6937 พื้นฐาน

FURUKAWA BATTERY CO สรุปรายได้

รายได้ FURUKAWA BATTERY CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 69.54 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 48.95 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automobile, ปีก่อนนำ 43.81 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี FURUKAWA BATTERY CO 44.81 B JPY, และปีก่อนนั้น 42.08 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ