FURUKAWA BATTERY CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6937 พื้นฐาน

FURUKAWA BATTERY CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6937 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 21.00 JPY ซื้อก่อน 28 มีนาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.92%