444

ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

4235 พื้นฐาน

ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 5.37 B JPY แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 5.15 B JPY ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of 4235 earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ