ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

4235 พื้นฐาน

ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 39.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.32%