333

MITSUCHI CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

3439 พื้นฐาน

MITSUCHI CORPORATION สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 3439 คือ 0.34 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 4.48 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 513.00 คน

สถิติ
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: JPY
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย