MITSUCHI CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

3439 พื้นฐาน

MITSUCHI CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 7.50 JPY ซื้อก่อน 27 มิถุนายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.16%