WINNER พื้นฐาน

WINNER GROUP ENTERPRISE PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.07 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.48%