THAI SETAKIJ INSURANCE COTHAI SETAKIJ INSURANCE COTHAI SETAKIJ INSURANCE CO

THAI SETAKIJ INSURANCE CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TSI พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ THAI SETAKIJ INSURANCE CO

สินทรัพย์รวมของ TSI สำหรับ Q1 24 คือ 1.20 B THB ซึ่งมากกว่า 3.90% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 10.00% ใน Q1 24 เป็น 1.09 B THB

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี