STC พื้นฐาน

STC CONCRETE PRODUCT PUB CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSTC ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.03 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.57%