SAT พื้นฐาน

SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.38 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.62%