SAMCO พื้นฐาน

SAMMAKORN CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSAMCO ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.55%