RICHY พื้นฐาน

RICHY PLACE 2002 PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลRICHY ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.00 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.60%