PDG พื้นฐาน

PRODIGY PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.38%