NVD พื้นฐาน

NIRVANA DEVELOPMENT PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลNVD ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.06 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.12%