MBK พื้นฐาน

MBK PUBLIC COMPANY LIMITED ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.40 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.16%