INSET พื้นฐาน

INFRASET PCL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.04 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.57%