INET พื้นฐาน

INTERNET THAILAND ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลINET ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.11 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.67%