CPI พื้นฐาน

CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCPI ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.21 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.78%