COMAN พื้นฐาน

COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCOMAN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.09 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.58%