CCC

CHIANGMAI FROZEN FOOD CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CM พื้นฐาน

CHIANGMAI FROZEN FOOD CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

CM มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.09 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.85%