BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BAY พื้นฐาน

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.40 THB % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.18%