TOWER LTD NPVTOWER LTD NPVTOWER LTD NPV

TOWER LTD NPV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TWR พื้นฐาน

TOWER LTD NPV งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ TWR สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 279.18 M NZD และสูงขึ้น 32.05%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H1 24 คือ 33.86 M NZD

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: NZD
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี