TWR พื้นฐาน

TOWER LTD NPV ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.04 NZD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 10.66%