ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: Communications
อุตสาหกรรม: Major Telecommunications
AT&T Inc. เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงทางดิจิตัลในประเทศสหรัฐอเมริกา และอื่นๆ ทั่วโลก บริษัทดำเนินการใน 4 ส่วน ประกอบไปด้วย Business Solutions, Entertainment Group, Consumer Mobility และ International บริษัทนำเสนอบริการ และสินค้าต่างๆ ไปยังผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และอเมริกาใต้ และไปยังธุรกิจต่างๆ และผู้ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารทั่วโลก บริษัทยังเป็นเจ้าของ และให้บริการ 3 สถานีโทรทัศน์กีฬาระดับภูมิภาค และยังถือหุ้นส่วนน้อยในช่องกีฬาระดับภูมิภาคอื่นๆ และช่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับเกมส์ และเกี่ยวกับการเล่นเกมส์ผ่านอินเทอร์เน็ต บริการและสินค้าต่างๆ ของบริษัทประกอบด้วยบริการเกี่ยวกับการสื่อสารแบบไร้สาย, ข้อมูล/บรอดแบนด์ และบริการอินเทอร์เน็ต, บริการวิดีโอดิจิทัล, บริการโทรศัพท์ทางไกลและใกล้, อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเน็ตเวิร์ค และบริการขายส่งต่างๆ บริษัทลูกต่างๆ ประกอบด้วย AT&T Mobility และ SKY Brasil Servicos Ltda.