Bank OZK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OZK พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Bank OZK

สินทรัพย์รวมของ OZK สำหรับ Q2 23 คือ 30.76B USD ซึ่งมากกว่า 6.18% มากกว่า Q1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 7.20% ใน Q2 23 เป็น 25.95B USD

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น