Intel Corporation INTC

INTC NASDAQ
INTC
Intel Corporation NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

INTC ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
อุตสาหกรรม: เซมิคอนดักเตอร์
อินเทลคอร์ปอเรชั่นเกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตและเทคโนโลยี เช่นคลาวด์ ส่วนของบริษัทคือ กลุ่มคอมพิวเตอร์สำหรับลูกค้า (CCG), กลุ่มศูนย์ข้อมูล (DCG), กลุ่มอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOTG), กลุ่มทางเลือกสำหรับหน่วยความจำที่ไม่เปลี่ยนแปลง(NSG), กลุ่มความปลอดภัยอินเทล (ISecG), กุล่มทางเลือกที่โปรแกรมได้ (PSG), กลุ่มอื่น และกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ (NTG). เราส่งต่อแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการสื่อสารไปยังกลุ่มของลูกค้า รวมถึงเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จากต้นแบบเดิม (OEMs), ผู้ผลิตจากการออกแบบเดิม (ODMs) คลาวด์และผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร เช่นเดียวกับผู้ผลิตอุตสาหกรรม การสื่อสารและอุปกรณ์ยานยนต์ เรานำเสนอแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีหลากหลายรวมถึงไมโครโพรเซสเซอร์และชิปเซ็ต ระบบบนชิปแบบแสตน์อโลน (SoC) หรือแพคกิจหลายชิป ส่วนปฎิบัติการ CCG รวมถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สองระบบในระบบเดียว คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับผู้ใช้และธุรกิจ แทบเล็ตและโทรศัพท์