IREKA CORPORATION BHD

IREKA MYX
IREKA
IREKA CORPORATION BHD MYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

IREKA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ IREKA CORPORATION BHD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ IREKA คือ 112.753M MYR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้