IREKA CORPORATION BHD

IREKAMYX
IREKA
IREKA CORPORATION BHDMYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

IREKA พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ IREKA CORPORATION BHD

สินทรัพย์รวมของ IREKA สำหรับ Q4 22 คือ 295.31M MYR, 21.78% น้อยกว่า Q3 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 9.96% ใน Q4 22 เป็น 402.75M MYR

Q2 '20
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: MYR
Q2 '20
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น