BCA POP SONDRIOBCA POP SONDRIOBCA POP SONDRIO

BCA POP SONDRIO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BPSO พื้นฐาน

BCA POP SONDRIO earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 409.00 M EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 404.80 M EUR ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of BPSO earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ