ALLIANZALLIANZALLIANZ

ALLIANZ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1ALV พื้นฐาน

ALLIANZ ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล1ALV ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 13.80 EUR ซื้อก่อน 9 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.33%