0O80 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ BAINS MER MONACO EUR1

สินทรัพย์รวมของ 0O80 สำหรับ H1 22 คือ 2.17B EUR ซึ่งมากกว่า 69.15% มากกว่า H2 20 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 17.26% ใน H1 22 เป็น 589.39M EUR

‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น