0O80 พื้นฐาน

BAINS MER MONACO EUR1 ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล0O80 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.93%