000

PNPOONGNYUN CO.,LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

024940 พื้นฐาน

PNPOONGNYUN CO.,LTD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 024940 คือ 0.79 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.90 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 160.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด
สกุลเงิน: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้